Studie byla zpracována na základě požadavku města Boskovice na návrh parkovacího domu v návaznosti na nově budovanou Boskovickou spojku. Objemová a zastavovací studie má prověřit, zda je pozemek vhodný pro daný záměr a splní požadovanou kapacitu.

Hmota objektu se odvíjí od prostorových možností pozemku a provozního řešení. Je navržen podlouhlý hranol se zaoblenými hranami, které kopírují křivku trasy komunikace uvnitř objektu. Koncept řešení je založen na principu rampy, kdy je celý objekt navržen jako jedna velká rampa. Plocha objektu je díky tomu maximálně využita a není zbytečně navyšována výška ani zastavěná plocha. Objekt využívá mírné svažitosti terénu. Vjezd a výjezd o objektu je navržen v severozápadním rohu do 1.NP. Poté rampa sjíždí do 1.PP, odkud je propojená s novými železničními nástupišti. Rampa probíhá ve smyčce až do 4.NP, kde je zakončena půdorysně zaoblenou plošinou. V případě potřeby lze na použitý princip jednoduše navázat a rozšířit objekt o další patra.

Objekt je navržen jako otevřený, bez zastřešení. Betonová konstrukce je doplněna svislými dřevěnými prvky, které objekt opticky uzavírají, esteticky napomáhají snížit podíl betonové složky a ukrýt velké množství automobilů.

Obec, v níž se pozemek nachází, má zachovalou urbanistickou strukturu úzkých a hlubokých parcel, kde převažuje řadová zástavba jednopodlažních objektů s hřebeny sedlových střech rovnoběžných s komunikacemi. Objekty jsou velmi často doplněny dalším křídlem směrem do zahrad. Navrhovaná stavba nahrazuje stávající objekt rodinného domu, jenž je samostatně stojící a z prostorových důvodů s orientací štítové stěny do ulice. Stejně jako okolní objekty má podélný tvar orientovaný do zahrad.

Architektonická studie řeší návrh rodinného domu. Navrhovaná stavba je jednopodlažní se sedlovou střechou. K hlavní hmotě přiléhá z jihovýchodní strany malá garáž s plochou střechou. Hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem má otevřený krov a je umístěn do západní části objektu. Na venkovní prostor navazuje terasou.

Na pozemku je dále navržen zahradní domek s dílnou.

Architektonická studie řeší návrh novostavby jednopodlažního rodinného objektu s plochou střechou. Objekt vychází z jednoduchého hranolového tvaru se zvýrazněnými horizontálními liniemi. Část stavby, v níž je navržen hlavní obytný prostor, vystupuje nad vlastní hmotu objektu. Díky tomu lze prostřední trakt prosvětlit po celé hloubce a vytvořit bazilikální osvětlení za pomoci úzkých oken. Římsa u vstupu je protažena a propojena se zastřešeným parkovacím stáním. Horizontalita objektu je zdůrazněna také na fasádě orientované do zahrady, kde pomocí protažení římsy vzniká zastřešená terasa.

Třípodlažní vila je navržena ve Zlíně. Na pozemku se v současnosti nachází rodinný dům, který je určen k odstranění. Parcela je svažitá, orientovaná na sever, nachází v zástavbě samostatně stojících rodinných domů vilového typu.

Přáním investora bylo navrhnout prostorné a komfortní bydlení pro jeho rozvětvenou rodinu. Proto byl kladen důraz, aby byl vytvořen prostor, který nabídne nejen dostatek místností pro jednotlivé členy rodiny a návštěvy s kvalitním zázemím, ale také místo, které by bylo prosvětleno a propojeno s venkovním prostorem a zahradou. Fasáda je rozčleněna velkými okny, která místnosti dostatečně prosvětlí. Celý koncept je doplněn o cihelný obklad fasády zadního hranolu, který je zvolen jako tradiční materiál spojený se zlínskou architekturou. Objekt se skládá ze tří podlaží – jednoho podzemního a dvou nadzemních, které jsou podle svažitosti terénu odstupňovány.

Fotografie prostoru před, v průběhu a po rekonstrukci.

Parcely, na nichž je řešený objekt umístěn, jsou situovány do rekreační oblasti města Ústí nad Orlicí. Stávající stavba se skládá ze dvou objektů – bývalá restaurace a sauna.

Architektonická studie byla na projekt Centra relaxačních služeb pro sport a turistiku zpracována dvakrát.

V první variantě jsou využity stávající objekty. Centrum relaxačních služeb je navrženo do dvou k sobě přiléhajících objektů, které se po stavebních úpravách provozně propojí. Koncept řešení je založen na myšlence co nejvíce zachovat stávající hmotu objektu. Proto nedochází k navýšení stavby a půdorysně se rozšiřuje pouze směrem na západ ke kurtům.

Druhá studie se zabývá celkovým konceptem řešení městské sauny a wellness centra, která zahrnuje modernizaci stávající části objektu se saunou a přístavbu s novým zázemím a wellness se saunovým světem. Po prověření bylo zjištěno, že stávající stavba je již ve špatném stavu a její celková rekonstrukce by byla velmi technicky i finančně náročná. Výsledné řešení by nebylo natolik výhodné, aby vyvážilo kompromisní řešení dispozice. Proto byla zvolena varianta zbourání nevyhovujícího objektu restaurace a výstavba nové části s wellness centrem.

 

Architektonická studie se zabývá rekonstrukcí kluzišťové haly a vybudováním nového zázemí.

Tvar objektu je v nároží modelován ochranným pásmem procházejících sítí a vedením pozemní komunikace. Touto úpravou vzniká před budovou stadionu prostor, který je využit jako shromažďovací místo většího počtu návštěvníků/sportovců čekajících před objektem. Celá část je zastřešena, díky čemuž je zajištěno pohodlné propojení objektu se šatnami sportovců a objektu pro návštěvníky. Zázemí pro veřejnost je situováno do východního objektu, jsou zde navrženy především šatny pro veřejné bruslení a občerstvení.

Objekt přiléhající ke stadionu z jižní strany je určen pro sportovce. Je zde umístěno pět šaten s hygienickým zázemím.

Řešení západního objektu slouží pro uskladnění technologických a technických zařízení objektu.

Zpracovaná architektonická studie rekonstrukce fary, bývalého rabinátu, vychází ze základní myšlenky vytvořit plnohodnotné zázemí pro Církev československou husitskou včetně nové modlitebny a doplnit ji o funkci, která by pomáhala financovat provoz objektu. Kromě modlitebny a bytu faráře je tedy do objektu vložena funkce pronajímatelná – v přízemí je navržena prodejna s menším posezením a případnou možností rozšíření v podobě zahrádky před objektem. V 2.NP jsou navrženy dva apartmány pro turisty.

Rekonstrukce objektu je navržena citlivě s co nejmenším zásahem do architektonicky hodnotných prvků a respektováním staré architektury, aby nedošlo k narušení genia loci historického objektu.

Lesní kaple, jako meditativní místo, kde dochází k souznění přírody a duše člověka. Jedná se o prostorově vymezené místo, které slouží k odpočinku poutníků; je možné se zde zastavit, zamyslet se…

Hlavní ideou architektonické studie je vytvořit soudobý objekt požadovaných vlastností a charakteru, vycházející však z tradičního tvarosloví  této specifické objektové skupiny drobných sakrálních staveb. Moderní přepis je založen na archetypu malých kostelíků, které jsou zakončené apsidiálním přesahem. Použité materiály využívají lokální dostupnost přírodních zdrojů – dřevo a kámen. Vzdušná konstrukce je navržena z dřevěných lepených nosníků, díky nimž je prostor otevřený do okolí a dochází tak k prolínání vnitřku s vnějškem. Jejich rozdílná tloušťka je přepisem gotického nosného systému. Objekt je zastřešen šindelovou krytinou, která se objevuje na řadě okolních staveb, např. na dřevěné zvonici ve Škodějově. Díky jejímu zapuštění do konstrukce vzniklá plasticita rozehrává střešní část pomocí světel a stínů.

V neposlední řadě je v návrhu zohledněna investiční nenáročnost a co možná nejvyšší bezúdržbovost a udržitelnost objektu.

 

Studie a objemové řešení přestavby stávajícího nedokončeného objektu apartmánového domu na pobřeží moře v Chorvatském městě Crveni Vrh.

Navrženo ubytování dvou až čtyř rodin. V horní části pozemku parkoviště s doplňujícím objektem pro tři apartmány v nižším standardu, z nichž jeden slouží jako zázemí personálu.

REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU.

Úprava a realizace manipulačních ploch, komunikací  a přidružených drobných stavebních (vrátnice, přístřešek na kola, závory, oplocení, vstup do šaten) a inženýrských objektů.

Dispoziční řešení prodejny.

Návrh barev, materiálů, nábytku na míru, rozmístění vzorků.

Výběr podlah, dekorů dřeva, barevné řešení stěn.

Rekonstrukce nevyužívané bývalé provozní budovy na zákaznické a školící centrum v Ústí nad Orlicí.

V přízemí umístěno zákaznické centrum pro veřejnost, v patře kancelářské prostory společnosti TEPVOS.

Dispoziční, objemové a architektonické řešení současně stojícího dvoupodlažnho rodinného domu.

Ke stávajícímu objektu přistavěna vstupní hala a garáž.

Projekt zahrnoval rekonstrukci stávajícího rodinného domu a přestavbu stodoly, v níž vznikl obývací pokoj.

Stavba získala dotaci na zateplení domu Nová Zelená úsporám.

Sběrný dvůr sloužící k uložení papírových a lepenkových obalů, kovů, kabelů, pneumatik, použitého textilu a nebezpečného, biologického a objemného odpadu

Dům je navržen tak, aby byl úsporný po stránce náročnosti použitých konstrukcí, technologií a materiálů. Objemově je řešen jako kompaktní hmota obdélníkového půdorysu s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím tvořeným sedlovou střechou. Provozně je dům rozdělen na dvě části – společenská zóna a zóna klidová.

Architektonický návrh okolí bazénu.

Výběr dlažeb, osvětlení, dřeva.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. Architektonické řešení vychází z požadavků a možností investora, z vazeb na okolní zástavbu a krajinu.

Jedná se o třípodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu se sklonitou sedlovou střechou.

Rekonstrukce půdního nevyužívaného prostoru. Předmětem projektu je umístění bytové jednotky.

Uvažované podkroví je koncipováno jako jednoprostorový byt.

Hlavním požadavkem – nejširší zachování a přiznání historické konstrukce krovu, která dodává celému prostoru výrazný charakter a navrženému řešení zcela dominuje.

Vizualizace interiéru lékárny.

Požadavkem investora bylo navrhnout materiálové a barevné řešení interiéru.

Přístavba školní jídelny a šatny pro základní školu ve Veverských Knínicích. Projekt se zpracovával ve všech stupních od objemového řešení, přes architektonický návrh, stavební povolení až po realizační dokumentaci. Koncept novostavby reaguje na požadavek investora a jeho na stavební program a funkční náplň i na charakter zástavby typické pro danou oblast.

Jedná se o zaměření současného stavu bytového domu sloužící pro pasportizaci objektu, nebo jako podklad pro prohlášení vlastníka, případně pro PENB, apod.